POZVÁNKA NA MŠI SVATOU


P O Z V Á N K A  N A  M Š I  S V A T O U

u příležitosti 60. výročí tragické události v Radvanicích,
kdy došlo k usmrcení šesti dětí bleskem

2 1 . S P R N A  2 0 2 2 ve 14:00 v kapli ROZESLÁNÍ APOŠTOLŮ

Po mši svaté
- položení květin v místě tragické události na hřišti
- možnost zapálení svíček u kaple (přineste si s sebou)
- možnost prohlédnout si panely s dobovými
fotografiemi v sále obecního domu v Radvanicích