Aktuality


Po letní přestávce opět zahajujeme cvičení - každou středu od 19:00.

Zahajujeme 5.10.2022

Představení pod názvem DETEKTIVKA se uskuteční v sobotu 15.10.2022 v Sokolovně Lazníky.

Vstupenky v ceně 100 Kč již nyní k zakoupení na OÚ Výkleky v úředních hodinách.

 

SPOLEČNOST ČEZ DISTRIBUCE OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU od 30.9. 2022 do 13.10.2022 BUDE PROVÁDĚT ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

Naturálie 2022 Moravská zemědělská, akciová společnost

Aktuální podmínky nároku na naturálie:
Na naturálie má nárok důchodce Moravské zemědělské, a. s., který má s Moravskou zemědělskou, a. s. uzavřenou pachtovní smlouvu nebo ji přepsal na své rodinné příslušníky. Cena je stanovena na 450 Kč/qv množství 4 q pšenice nebo ječmene.Možnost nákupu mimo nárok na naturálie je ve výši 900 Kč/q pšenice nebo ječmene.
Kontakt platba: Květoslava Horáková         605 123 556
Kontakt ověření nároku na naturálie: Ing. Martina Hozová 604 295 476
Kontakt pro výdej: Martin Masař                   725 295 994

Výdej naturálií proběhne:
- v Prosenicích v garáži za vrátnicí (stejně jako loni)
- v termínech:               12.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                      19.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                      26.10.2022 středa      13:00 – 17:00

1.9.2022 začíná akce Milostivé léto 2.

Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se mohou tisíce lidí vymanit z dluhové pasti např. vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli.

Milostivé léto začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022. Podmínkou je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli (zdravotní pojišťovny, obce, ČT, ČEZ aj.), aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. 10. 2021.

Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že v termínu od 1. 9. 2022 písemně informuje exekutora, že chce ML využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 1.815 Kč. Pokud se tak stane ve stanovené lhůtě, tedy do 30. 11. 2022, soudní exekutor je povinen bez návrhu exekuci zastavit, a dluh přestane existovat.

Dovolujeme si upozornit, že na dopisy ohledně využití Milostivého léta zaslané exekutorovi před 1. 9. 2022 nebude brát zřetel a jejich předčasné odeslání může mít za následek fakt, že Milostivé léto nepůjde využít!

Rovněž doporučujeme nenechávat mapování dluhové situace daného člověka až na září, ale informovat ho co nejdříve. I když nelze exekutorské úřady oslovit v předstihu, že chcete ML využít, je dobré u exekutorů zjistit kolik dluhů a vůči kterým věřitelům zájemci mají. Z toho důvodu bychom doporučili odkázat je do některé z bezplatných dluhových poraden, případně obrátit se telefonicky na naši dluhovou Help Linku (tel. 770 600 800, 9:00 – 22:00).

Úplná uzavírka silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 15. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514 a 920515 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 Uvedeným úsekem silnice III/4368 v obci (křižovatka se silnicí III/4367 směr Zábeštní Lhota – konec obce směr Prosenicenebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 920514

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojení na III/4367 a dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 12 bude mimořádně začínat v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Buk,škola na místní komunikaci za humny v blízkosti RD č. p. 143 a 88 u náhradních označníků.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

Linka 920515

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – s napojením na III/4368 a dále ve svých trasách směr Lazníky dle platného jízdního řádu.

Spoje obsluhující Zábeštní Lhotu budou po obsluze přemístěné zastávky Buk,škola pokračovat – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojením na III/4367 – dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu a stejnou objízdnou trasou zpět.

Spoj č. 13 bude mimořádně ukončen v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Buk,škola nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci za humna v blízkosti RD č. p. 143 a 88 k náhradním označníkům.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

 Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Informace pro občany o mapování na území Olomouckého kraje.

 

CHARITA OLOMOUC nabízí, nebo již přímo poskytuje ve naší obci pečovatelskou službu.

Mnoho seniorů, nebo jejich blízkých hledá v tíživé situaci služby, které by jim pomohly s péčí a s úkony, které již sami nezvládají. Jednou z možností je nabídka služeb CHARITY OLOMOUC. Více informací v přiloženém letáku. 

Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na ohlašovně
Úřední adresa - adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu ve Výkleky č.p. 72, PSČ 751 25 byla občanovi "úředně přidělena" zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.
Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z toho evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny.
Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají takto údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově OÚ nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou "poštovní schránku", z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Podatelna OÚ Výkleky není oprávněna jakékoli písemnosti či zásilky pro fyzické osoby uchovávat a předávat. Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č.133\2000 Sb.,o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti, proto z tohoto důvodu nemá ohlašovna povinnost převzít poštovní zásilky určené tomuto občanovi.
Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s.p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Výkleky č.p.72, že si doručování svých zásilek musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli.