Územní plán


Územní plán Výkleky byl vydán usnesením č.1 Zastupitelstva obce Výkleky ze dne 11.dubna 2023 a nabyl účinnosti dne 12.5.2023. Dokumentace územního plánu  v listinné podobě včetně její dokladové části je uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Výkleky. Současně je dokumentace uložena k nahlédnutí  na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dále také na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.
Zdroj: https://www.prerov.eu

 

I. Územní plán

Textová část

Titulní listy

Územní plán - textová část

Grafická část 
I.a Výkres základního členění území

I.b Hlavní výkres

I.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.d Výkres technické infrastruktury

 

II. Odůvodnění územního plánu 

Textová část

II. Odůvodnění Územního plánu

Tabulka vyhodnocení záborů ZPF

Grafická část

II.a Koordinační výkres

II.b Výkres širších vztahů

II.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Vydání územního plánu:

Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy

Oznámení o vydání Územního plánu Výkleky