Nejdůležitější předpisy


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Výkleky jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č.312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků
  • zák. č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz