Žádosti o informace


Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Výkleky zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na internetové úřední desce na adrese: https://www.vykleky.cz/uredni-deska
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • Ústně
  • osobně na Obecním úřadě ve Výklekách v úředních dnech a v úředních hodinách
  • telefonicky na tel. č.: 581 795 200
 • Písemně
  • na adrese: OÚ Výkleky, Výkleky 72, 751 25 Veselíčko u Lipníka n. B.
 • Elektronickou poštou
  • e-mail: ou@vykleky.cz
  • (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.